ការបោះពុម្ពថ្មីៗ

ការបោះពុម្ពថ្មីសម្រាប់ឈុតហែលទឹក និងសំលៀកបំពាក់ឆ្នេរ និងសម្លៀកបំពាក់កីឡា

ការបោះពុម្ពថ្មីពណ៌នាអំពីប្រភេទជាក់លាក់នៃគំរូ។ជួនកាលគេហៅថាការបោះពុម្ពសន្ទនា ការបោះពុម្ពថ្មីមានអ្វីមួយអំពីវា នោះគឺជាការប្រលោមលោក។ការបោះពុម្ពទាំងនេះហួសពីគំនូរដែលធ្លាប់ស្គាល់នៃផ្កា ស្លឹក រមូរ និងរាង។ផ្ទុយទៅវិញ ការរចនាទាំងនេះមានគំនូរមិនធម្មតា ប៉ុន្តែអាចស្គាល់បាន។ភាពថ្មីថ្មោងនៃគំនូរខ្លួនវាគឺជាការចាប់ផ្តើមការសន្ទនា។