ការបោះពុម្ពសត្វ

ការបោះពុម្ពសត្វសម្រាប់ឈុតហែលទឹក និងសំលៀកបំពាក់ឆ្នេរ

ឈុតហែលទឹកបោះពុម្ពសត្វគឺពិតជាមិនដែលមាននិន្នាការនោះទេ ប៉ុន្តែវាបានទាមទារកន្លែងត្រឹមត្រូវមួយសម្រាប់ការបោះពុម្ពបែបបុរាណដើម្បីវិនិយោគផងដែរ។ការរួមបញ្ចូលគ្នានៃវត្ថុទាំងពីរនេះនាំឱ្យឈុតហែលទឹកដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក។